Διατελέσαντες Πρόεδροι

Πρώτος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας διετέλεσε ο κ. Σοφοκλής Ζαχαριάδης.

Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν από την Ομοσπονδία οι ακόλουθοι Προέδροι: